Bestuursadressen van de verenigingen in de BSF

Klik op één van de tabs hieronder om de bestuursleden per vereniging te zien.

Bestuursleden BSF

Bestuursleden van de vereniging BSF

VOORZITTER / LEDENADMINISTRATIE: M.VAN EWIJK
GANG 7
4031 JH INGEN
0344-604216 of 06-22573003
E-mail:riesvanewijk@kpnmail.nl

SECRETARIS: D.A. VERBEEK
SLOTSTRAAT 9A
4184 EB OPIJNEN.
0418-651729 of 06-28292066
E-mail: dav59@live.nl

PENNINGMEESTER: A.VAN BEUGEN
KERMENSTEIN 50
4033 XH LIENDEN.
0344-602597 of 06-21321831
E-mail: a.beugen@gmail.com

COMISSARIS: T.MOL
ESSENBROEK 7
4031 KD INGEN.
0344-689252
E-mail: pim.mol@kpnmail.nl

COMMISSARIS: D. BAARS
STATIONSWEG 26
4041 NC WADENOIJEN
06-53185475
E-mail: d.baars12@kpnplanet.nl

 

Buren

Buren

VOORZITTER: A. SALMAZ
KASTEELLAAN 57
4116 DK BUREN
06-15569627
E-mail: info@aysesalmaz.nl

PENN:      S.A. v.d. BERG
BISSCHOP NOTGERSTRAAT 9
4012 ER KERK-AVEZAATH
0344-631476 of 06-53202195
E-mail: steven.van.den.berg@hetnet.nl

SECR:     G.A.G.  v.d. BERG
RODEHELDENSTRAAT  28
4116 BB  BUREN.
0344-571328
E-mail: bep.van.den.berg@upcmail.nl

 

Buurmalsen

Buurmalsen

VOORZ:  JOH.  van  DALEN
EIKENLAAN  30
4194 TP  METEREN.
0345-573108

PENN:      D.A.  VERBEEK
SLOTSTRAAT  9A
4184 EB  OPIJNEN.
0418-651729
06-57555624
E-mail: dav59@live.nl

SECR:      A.W.  de  JONGH
BURG. VERWEIJLAAN  15
4191 XD  GELDERMALSEN.
0345-574432
06-41802780
E-mail: awdj@planet.nl

 

Herwijnen

Herwijnen

VOORZ:     G. v/d PLAAT
GRAAF REINALDWEG 30
4176 LX TUIL
06-29162282
E-mail: gijs17@hotmail.com

PENN:        P. DEKKER
MOLENSTRAAT 14
4175 CB HAAFTEN
06-83363676
E-mail: sgt1dekker@live.nl

SECR:     R.J.WELLNER
VIJFTIENHOND 16
4171 HB HELLOUW
06-48629623
E-mail: r_wellner@hotmail.com

 

Ingen

Ingen

VOORZ:    T. Mol
ESSENBROEK 7
4031 KD INGEN.
0344-689252
E-mail: pim.mol@kpnmail.nl

PENN:        A. van BEUGEN
KERMENSTEIN  50
4033 XH  LIENDEN
0344-602597 of 06-21321831
E-mail: a.beugen@gmail.com

SECR:        D.H. v. VERSEVELD
JORDENSTRAAT 27
4024 HS ECK en WIEL
06-50811854
E-mail: henkie1954@hotmail.com

 

Maurik

Maurik

VOORZ:     A.H.  GROEN
BURG. VERBRUGHWEG 51
4024 HP ECK EN WIEL.
0344-692107

PENN:     H. VAN DE BERG
JONATHANHOF 28
4021  VJ  MAURIK.
06-11363510
E-mail:h.van.den.berg@live.nl

SECR:        MW.  D.C. NIEUKERK-VONK
VELDWEG  12
4021    CG  RIJSWIJK.
0345-558356

 

Wadenoijen

Wadenoijen

VOORZ:     D. BAARS
STATIONSWEG 26
4014 NC  WADENOIJEN
06-53185475
E-mail: d.baars12@kpnplanet.nl

PENN:       H. van GALEN
VERGARDEWEG  21-1a
4014 MX  WADENOIJEN.
0344-661624

SECR:        A.J. van KALKEREN
WILLIBRORDUSSTRAAT 31
6657 BL  BOVEN – LEEUWEN.
06-52533305
E-mail: andre1198@live.nl

 

Zoelen

Zoelen

VOORZ:    J.H.  van  BREDA
JEUDESTRAAT  22A
4011 GL  ZOELEN.
0344-681995
06-22557786
E-mail: hansvanbreda@upcmail.nl

PENN:        R.SANDBERGEN
JEUDESTRAAT 106
4011 GN ZOELEN
06-50226828
Email: r.j.sandbergen@kpnplanet.nl

SECR:       M. FEIJEN
JEUDESTRAAT  106
4011 GN  ZOELEN.
0344-614133 of 06-20588810
E-mail: m.feijen@kpnplanet.nl

 

Zoelmond

Zoelmond

VOORZ:     H.A. de BIE
BURGM. v. MAURIKSTRAAT 42
4112 LB  BEUSICHEM
0345-503068
E.mail: hdebie1@hotmail.com

PENN:        M.G.J.M. de ROOIJ
LAGEWAARD  21
4112 KA  BEUSICHEM
0345-502748
E.mail: scrbdr@hetnet.nl

SECR:         D.J.J.M.VAN KOOLWIJK
HOFPLEIN 34
4112 JW BEUSICHEM
06-10892875
E-mail: willemtell@mail.be

 
 

Scroll naar boven